Биснес Консулт

"Винаги с една идея напред!"

Подаване на декларация за дължими данъци

В кои случаи физическите лица са задължени да подават декларацията за дължими данъци?

Въведената от началото на 2013 г. декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава от физически лица, когато те са задължени да определят и внасят данък за придобитите доходи. Декларацията се подава в случай, че едновременно са налице следните обстоятелства:

  • физическото лице е придобило някои от следните видове доходи: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност (напр. извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия и др. за които облагаемия доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ); доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ;
  • физическото лице дължи данък за придобитите доходи и то само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи.

Какви са сроковете за подаване на декларацията за дължими данъци?

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

1. За дължимия авансово данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и за дължимия авансово данък за доходите от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения и т.н.) – декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие  не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава. Следователно, за изброените видове доход, декларацията за дължими данъци (обр. 4001) се подава през 2013 г., както следва:

  • за дължимия авансово данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април 2014 г.;
  • за дължимия авансово данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли 2014 г.; и
  • за дължимия авансово данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври 2014 г.

2. За дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, в случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци (обр. 4001) се подава през 2014 г., както следва:

  • за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април 2014 г.;
  • за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли 2014 г.;
  • за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври 2014 г.;
  • за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие – в срок до 31 януари 2015 г.

В случай, че едно и също физическо лице освен авансов данък е задължено да внесе за конкретното тримесечие и окончателен данък (напр. за доходи от дивиденти от чужбина) – попълва една бланка, в която описва двата вида данък.

всички новини

Go to top of page