Биснес Консулт

"Заедно можем повече!"

Управление на парични потоци

Днешните несигурни времена изискват насочване на Вашето внимание в ключови области на бизнеса. Промените, направени в тези области, могат да Ви помогнат да оцените, планирате и изпреварите събитията, а по този начин да подобрите представянето на Вашата компания. Ние Ви предлагаме помощ в управлението на основните бизнес измерения ,а именно:
Приходи Разходи Активи Очаквания
Ценообразуване Намаляване на разходите Генериране и съхраняване на парични средства Управление на кризисни ситуации
Растеж Контрол на договорните отношения Прогнозиране и финансово моделиране на парични потоци Комуникация в условията на нестабилна икономика
Клиентски проучвания Данъчно планиране и оптимизиране Определяне и осъществяване на стратегия по управление на активите Планиране на бизнеса и сценарии за развитието му
Осигуряване на приходите Преглед на ресурсното обезпечаване

Go to top of page