Биснес Консулт

"Винаги с една идея напред!"

Счетоводни услуги

 

Нашата компания ще Ви предостави услуги, които отговарят на нуждите на фирмата Ви  за организация и управление на Вашия бизнес, а именно:

 

- изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

- месечно осчетоводяване на документацията, съобразено с изискванията на НСС;

- ежемесечно завеждане на счетоводни регистри;

- мониторинг на фирмените  вземания и задължения;

- организиране отчитането на корпоративни данъци и ДДС;

- изготвяне на оборотни ведомости, баланси и ОПР;

- годишно приключване;

- подаване на данни в НАП,НОИ и НСИ;

- изготвяне на годишни данъчни декларации.

 

Труд и работна заплата

 

С изнасянето на обслужването на работните заплати и движението на персонала Вие печелите време, което може да насочите към подобряване управлението на човешките ресурси.

 

- администриране на служители;

- изготвяне и прекратяване на трудови договори;

- подържане на досиета на работници и служители;

- изготвяне на ведомости за роботни заплати и фишове към тях;

- подаване на данни към Персонален регистър към НАП;

- консултации във връзка с наемане и освобождаване на персонал. 

Go to top of page